• نام: EVA
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558568111