• نام: Ukrainochka
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 555506374