• نام: SHENI LORA
  • ملیت: دیگر
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 557460685