• نام: Transi nuki
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: کوتایی
  • شماره تلفن: 557129724