სამომხმარებლო შეთანხმება

ჩვენი მიზანია უზრუნველვყოთ მომხმარებელი მაღალი ხარისხის მომსახურებით და შევთავაზოთ საუკეთესო გარემო. იმისათვის რომ ისარგებლოთ ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდით, მისამართით: www.Escorthub.ge , უნდა დაეთანხმოთ ჩვენს პირობებსა და გამოყენების წესებს.

“სამომხმარებლო შეთანხმება” ძალაში შედის თქვენი მის პირობებთან თანხმობის გამოხატვის მომენტიდან საიტის გამოყენების მეშვეობით კერძოდ მომხმარებლის მიერ მოცემული ვებ-გვერდის გახნის დროს ხელშეკრულების პირობაზე თანხმობის შესაბამისი ღილაკის ( „ვარ 18 წლის“ ) დაჭერის გზით, ამ ღილაკზე დაჭერით თქვენ ადასტურებთ რომ ხართ 18 წელს მიღწეული, ზრდასრული ქმედუნარიანი ადამიანი და სრულიად ეთანხმებით საიტზე Escorthub.ge -ზე არსებულ სამომხმარებლო შეთანხმებას მიუხედავად მოხმარების სიხშირისა ან საიტზე რეგისტრაციისა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმებას ან არ ხართ 18 წლის, თქვენ ვალდებული ხართ დაუყონებლივ დატოვოთ საიტი. წინამდებარე შეთანხმება მხარეებს შორის დადებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად ზეპირი შეთანხმება/გარიგების ფორმით რომელიც წარმოადგენს ორმხრივ გარიგებას.

7.2. წინამდებარე შეთანხმების არცერთი დებულება არ უნდა იყოს მიჩნეული როგორც საფუძველი თქვენსა და საიტს შორის სააგენტო ან მეგობრული ურთიერთობების, საერთო საქმიანობის, ქირავნობაზე დაფუძნებულ საქმიანობის ან სხვა საქმიანობის რომელიც არ არის პირდაპირ გათვალისწინებული წინამდებარე შეთანხმებით.

7.3. საიტის მხრიდან უმოქმედობა თქვენი ან სხვა მომხმარებლების მიერ შეთანხმების დებულებების დარღვევის შემთხვბევაში არ ართმევს საიტის ადმინისტრაციას უფლებას მოგვიანებით მიიღოს ზომები რათა დაიცვას თავისი ინტერესები, და ასევე არ ნიშნავს იმას რომ მომავალში მსგავსი დარღვევების შემთხვევაში საიტი უარყოფს მის უფლებებს. წესები ძალაში შედის მათი მიღების მომენტიდან. წესების ან მათი ნებისმიერი პუნქტის შესრულებაზე უარის თქმა ნიშნავს მომხმარებლის მხრიდან უარის თქმას საიტის მოხმარებაზე (მხოლოდ 18 წლის ზემოთ პირებისათვის). საიტი მოიცავს მომხმარებელთა კერძო ინტერესებს, პირად ინფორმაციას, ეროტიულ სურათებს, რომელიც არის ატვირთული ოჯახური წყვილების, მამაკაცების და ქალების მიერ, ვისაც სურს გაცნობა და განთავსება ინტიმური განცხადებების, ჯგუფური და აგრეთვე ბისექსუალური სექსისთვის. საიტის შევსება ხდება მხოლოდ საიტის მომხმარებლების მიერ. ადმინისტრაცია (Escorthub.ge საიტის მესაკუთრე) არ არის პასუხისმგებელი საიტზე მათ მიერ განთავსებულ მასალებზე. თუ აღმოაჩენთ სურათებს თქვენი მონაწილეობით თქვენი ნების გარეშე გთხოვთ აუცილებლად დაგვიკავშირდეთ, რათა ჩვენ, საიტის ადმინისტრაციამ დროულად შევძლოთ ამ პრობლემის აღმოფხვრა. კეთილი სურვილებით, საიტის ადმინისტრაცია და ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი: საავტორო უფლებები დაცულია.

7.4. გაწეული მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის გადახდა სმს-ს საშუალებით ან სხვა ნებისმიერი გადახდის საშუალებით ნიშნავს ამ შეთანხმებაზე მიერთებას და თანხმობას იმ პირობაზე რომ მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს მომსახურების ღირებულება მომსახურების მიღების მიზნით საიტის მიერ დადგენილი ოდენობით და მოცულობით.

ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წინამდებარე დოკუმენტში შეიტანოს ცვლილებები და გამოაქვეყნოს ინტერნეტის ქსელში, web-გვერდზე www.Escorthub.ge. იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილებების გამოქვეყნებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში მომხმარებელი არ განაცხადებს წერილობით პრეტენზიას გამოქვეყნებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ითვლება, რომ ის დაეთანხმა ცვლილებებს და მიიჩნევს მათ წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

საქართველოს ხელისუფლების მიერ ისეთი ნორმატიულ-საკანონმდებლო აქტების მიღების შემთხვევაში, რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეეხება საიტის ფუნქციონირებას, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერი ცვლილება შეიტანოს საიტის ფუნქციონირებაში და წინამდებარე დოკუმენტში, ამ უკანასკნელის ახალ ნორმებთან მისადაგების მიზნით.

მადლობას გიხდით ადმინისტრაცია.

პრეტენზიების, კითხვების ან/და წინადადებების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტაზე: [email protected]